Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ENTERO.PL
Konsument nie może zrzec się praw przyznanych w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta

§1 Podstawowe pojęcia

 1. Sprzedawca; Usługodawca - Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.entero.pl prowadzony jest przez Stanisława Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo „KASTA” Stanisław Wiśniewski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Plac Pokoju 23/25, 84-300 Lębork, 841-100-10-05, REGON 770510213, adres poczty elektronicznej: pomoc@entero.pl, oraz numer telefonu: +48 (59) 86 32 400
 2. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną entero.pl za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
 3. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 6. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.
 7. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.   a) Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@entero.pl lub też pisemnie na adres: Plac Pokoju 23/25, 84-300 Lębork.
 8. Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu Towarów w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. a) Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 9. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Newsletter – rejestracja do Newslettera następuje po dodaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „+”. Do Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.) Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.Usługobiorca korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach Newslettera, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Sklepu Internetowego stanowić może naruszenie prawa. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter. Dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy Usługi zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter (informowania o produktach i usługach dostępnych w ofercie). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.
  Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@entero.pl lub też pisemnie na adres: plac Pokoju 23/25, 84-300 Lębork. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter. a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).
 12. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Formularz Rejestracji oraz Newsletter.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym entero.pl
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

§3 Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez enetro.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mail w terminie dwóch dni roboczych.
 3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym: a) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę, b) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.
 4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, w godzinach 10:00-17:00.)
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.
 6. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem.
 7. Przy każdym produkcie wyświetlana jest minimalny koszt dostawy.
 8. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej pisemnej zgody Konsumenta.

§4 Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Wysyłka Towaru następuje za pośrednictwem firm kurierskich lub paczkomatów Inpost. Możliwy jest również odbiór osobisty Towaru w siedzibie Sprzedawcy oraz dowóz Towaru przez Sprzedawcę do miejsca odbioru Towaru.
 2. Przy odbiorze przesyłki Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki, niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i sporządzenia odpowiedniego protokołu z udziałem dostawcy. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.
 3. Opłata za wysyłkę (ceny w zł) Paczkomaty Inpost: 13,49 złotych
 4. Opłata za wysyłkę (ceny w zł) firmą kurierską do 5 kg: 22 złotych
 5. Opłata za wysyłkę może być ustalona indywidualnie w zależności od zawartości i gabarytów przesyłki.
 6. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 7. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi od 24 godzin. Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski).

§5 Formy płatności

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności: a) za pobraniem – przy odbiorze przesyłki b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy 04 1140 2004 0000 3302 3796 6364 c) płatność elektroniczna
 2. Płatność elektroniczna realizowana jest za pośrednictwem serwisu paybynet.com.pl, eservice.pl, paypal.com, payu
 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu paybynet.com.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 113064, REGON 12105474; NIP 526-03-00-517
 4. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.
 5. Zamówienia produktów personalizowanych nie są realizowane za pobraniem. W tym wypadku płatność możliwa jest jest wyłącznie poprzez przelew tradycyjny, paybynet, paypal, payu albo eservice.

§6 Reklamacja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
 2. Reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu Klient może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego, na adres Plac Pokoju 23/25, 84-300 Lębork.
 3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres Klienta oraz numer Zamówienia
 4. Wszystkie Towary są fabrycznie nowe, z wyjątkiem Towarów w dziale Wyprzedaż – są to Towary nowe, powystawowe, rozpakowane lub posiadające wady fizyczne opisane w specyfikacji Towaru.
 5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy. Wszelkie naprawy gwarancyjne realizowane są przez autoryzowane serwisy producentów. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, z wyjątkami wyraźnie wskazanymi w opisie danego produktu.
 6. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 7. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 8. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 9. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 10. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 11. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 12. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 13. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 14. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 15. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
 16. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty ponownej realizacji Zamówienia ponosi w całości Sprzedawca.
 17. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 18. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 19. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w §1 pkt. 1 do niniejszego regulaminu.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. [POBIERZ OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY]
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: plac Pokoju 23/25, 84-300 Lębork. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 4. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: plac Pokoju 23/25, 84-300 Lębork
 5. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: a) Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. c) W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: a) Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. b) Usługi fotograficznej - graficznej przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta ( papier fotograficzny o określonej wielkości naświetlany jest raz, po jego naświetleniu nie ma możliwości wykorzystania go po raz kolejny ) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dalej usługa drukowania fotooobrazów, książek, kalendarzy, fotokubków oraz wszystkich personalizowanych usług).
 9. Rozpoczęcie realizacji świadczenia (druk, naświetlenie zdjęć) rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

§8 Prawa i obowiązki stron

 1. Klient oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z praw autorskich i pokrewnych w stosunku do zdjęć, które są przesyłane w ramach Sklepu Internetowego
 2. Klient oświadcza, że zawartość zdjęć przekazanych do obróbki nie narusza praw osób trzecich.
 3. Sprzedawca nie odpowiada wobec osób trzecich za treść przekazanych mu zdjęć.
 4. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie opracowań zdjęć w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (t.j. Dz.U.z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: a) ma uzasadnione wątpliwości czy Klientowi przysługują prawa autorskie do przekazanych zdjęć; b) zachodzi przypuszczenie, że zdjęcia naruszają dobra osobiste lub prawa osób trzecich; c) zdjęcia zawierają treść niezgodną z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub moralnością, w szczególności zdjęcia drastyczne, obsceniczne, pornograficzne; d) przesłane przez Klienta pliki budzą wątpliwości co do ich zawartości, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż zawierają oprogramowanie mogące uszkodzić systemy informatyczne Sprzedawcy; e) zdjęcia pozostają w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, w szczególności stanowią bezpośrednią lub pośrednią reklamę lub promocję podmiotu konkurencyjnego.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zdjęć przekazywanych mu przez Klienta oraz nie prowadzi bieżącej kontroli przekazywanych mu zdjęć.
 7. Zamieszczane przez Klientów treści w obrębie Sklepu nie wyrażają poglądów Sprzedawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
 8. Sprzedawca nie będzie rozpowszechniać zdjęć przekazanych mu przez Klienta bez jego zgody.

§9 Ochrona danych osobowych  

 1. Postanowienia Ogólne Administratorem danych jest firma Przedsiębiorstwo KASTA z siedzibą w Lęborku, plac Pokoju 23/25, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Plac Pokoju 23/25, 84-300 Lębork, 841-100-10-05, REGON 770510213, adres poczty elektronicznej: pomoc@entero.pl, numer telefonu: +48 (59) 86 32 400 oraz numer faksu: +48 (59) 86 32 401. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 2. Administrator Danych Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. Dane osobowe przetwarzane są: a). zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, b.) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,c.) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, d.) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: - w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: pomoc@entero.pl. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu https://entero.pl/regulamin
 4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018.

Darmowa dostawa entero.pl